ผลของความถี่และความแรงของสนามไฟฟ้าแบบปานกลางต่อการตายของ Escherichia coli O157:H7 ในน้ำส้ม