การศึกษาลักษณะและกลไกของวัฒนธรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกผ่านกรอบแนวคิดวัฒนธรรมสังคม

Publish Year International Conference 2
2016 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, exJina Chang, exJinwoong Song, "A comparison of science classroom environments between Korea and Thailand with a focus on their cultural features", 2016 HU-SNU-NTNU-KU Joint Symposium for Science Education , 7 - 9 ธันวาคม 2016, สาธารณรัฐเกาหลี
2015 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, "Inquiry Learning Environment in Thai Science Classroom:Cultural and International Influences", International Conference on the Understanding of Science and Mathematics Classroom Cultures in East Asia, 8 - 9 มกราคม 2015, โซล สาธารณรัฐเกาหลี