ศักยภาพในการผลิตเครื่องดื่มโปรไบโอติกจากมะละกอพันธุ์แขกดำและพันธุ์ปลักไม้ลาย

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, exน.ส.นันท์นภัส ขำโต, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีชีวิตอยู่รอดของโพรไบโอติกแบคทีเรียสายพันธุ์ Lactobacillus casei และ Lactobacillus acidophilusในสมูทตี้มะละกอพันธุ์แขกดำ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 125-129
Publish Year National Conference 2
2016 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของนมถั่วเหลืองต่อการเจริญของโพรไบโอติกแบคทีเรียสายพันธุ์ Lactobacillus casei และ Lactobacillus acidophilus", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, รัชดาภิเษก อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, exนันท์นภัส ขำโต, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีชีวิตอยู่รอดของโปรไบโอติกแบคทีเรียสายพันธุ์ Lactobacillus casei และ Lactobacillus acidophilus ในน้ำมะละกอสมูทตี้พันธุ์แขกดำ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย