การประยุกต์ใช้สารต้านออกซิเดชันจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติคงรูป

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2558-2559)

  • inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม

  • inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี