การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ดินขาวเคโอลินเพื่อควบคุมอาการผลไหม้และราสนิมและเพิ่มคุณภาพผลผลิตของส้ม