โครงการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ปี 2558