ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มต่อการบริโภคภาคเอกชนความต้องการสินค้าขั้นสุดท้ายรายสาขาการผลิตและผลผลิตรายสาขาการผลิตของไทย