แนวโน้มผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค