โครงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและอุตสาหกรรมอาหารในประเทศอินโดนีเซีย

Publish Year National Conference 2
2016 exนางสาวอารีรัตน์ เกษมวุฒิ, inดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรม วิถีการดำเนินชีวิต และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลประเภทปลากระป๋องของชาวอินโดนีเซีย", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนายณภัทร วุฒิเกรียงไกรกุล, inดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรม วิถีชีวิต และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารฮาลาลประเภทขนมขบเคี้ยวของผู้บริโภคในประเทศอินโดนีเซีย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย