การศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.ชิดตะวัน ชนะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา", วารสารราชพฤกษ์, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 44-52
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ชิดตะวัน ชนะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Impact of Economic Background on Students’ Learning", The IAFOR International Conference on Education (IICEHAWAII2016), 5 - 7 มกราคม 2016, Hawaii อื่นๆ สหรัฐอเมริกา