การประเมินความเหมาะสมของสถานที่ฝึกงานของนิสิตสาขาการบัญชี