การตรวจวิเคราะห์เชื้อสาเหตุโรคพื่ชโดยเทคนิคเฉพาะด้าน