การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของผู้สูงอายุ

Publish Year International Journal 1
2017 exผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย, exผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์, inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Development of an Elastic Tube Exercise Program for Chronically Ill Older Adults", International Journal of Sports Science , ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2017, หน้า 209-214
Publish Year National Journal 1
2016 inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐยา แก้วมุกดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพีรเดช มาลีหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมาสริน ศุกลปักษ์, "การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของผู้สูงอายุ ", วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 135-143
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Aging and Physical Adaptability", The 10th International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) Asia/Oceania Regional Congress, 20 ตุลาคม 2015, เชียงใหม่