ลักษณะทางอุทกวิทยา และปริมาณตะกอนแขวนลอยภายหลังการฟื้นฟูป่า และการจัดการป่าบนที่สูง

Publish Year National Conference 3
2016 exนายธีรวัชร เพชระบูรณิน, inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, "ผลกระทบของการตัดสางขยายระยะในพื้นที่ป่าฟื้นฟูบนที่สูงต่อปริมาณตะกอนแขวนลอยและคุณภาพน้าบางประการ บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2559 "เศรษฐกิจนิเวศบนฐานการป่าไม้", 2 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวสุจิรา ศรสูงเนิน, inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, "ปริมาณและลักษณะการไหลของน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าฟื้นฟูบนที่สูง ก่อนและหลังการตัดสางขยายระยะ บริเวณสถานีเกษตรอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2559 "เศรษฐกิจนิเวศบนฐานการป่าไม้", 2 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exพุทธรักษ์ วงศ์สิริชัย, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการตัดสางขยายระยะในพื้นที่ป่าฟื้นฟูต่อสมรรถนะการซึมน้ำผ่านผิวดินบริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2559 "เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้", 1 - 4 พฤษภาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย