การประเมินภูมิอากาศโดยใช้เทคนิครุกขกาลวิทยาในป่าพื้นฟูที่สูง