การพัฒนาวิธีการ loop-mediated isothermal amplification (LAMP) เพื่อตรวจสอบหาเชื้อ Listeria monocytogenes ในผลิตผลจากสัตว์ที่ได้ผลอย่างรวดเร็ว

Publish Year National Conference 1
2017 exนวีญา ไวยนิทา, exชื่นกมล จันทร์ผึ้งสุข, exปนัดดา ดาวกระจาย, inดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบการสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธีการที่แตกต่างกันและเทคนิคพีซีอาร์เพื่อตรวจสอบเนื้อสุกรปนปลอมในเนื้อไก่", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6. (The 6th National Animal Science Annual Conference of Thailand 2017 (ASAC 2017)). , 22 - 23 มิถุนายน 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย