วิวัฒนาการของยีนบนโครโมโซมเพศและการพัฒนาเครื่องหมายแยกเพศในงู

Publish Year International Journal 3
2017 exNararat Laopichienpong, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exLawan Chanhome, exSunutcha Suntrarachun, exPanupon Twilprawat, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Evolutionary Dynamics of the Gametologous CTNNB1 Gene on the Z and W Chromosomes of Snakes", Journal of Heredity, ปีที่ 108, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2017, หน้า 142-151
2017 exNararat Laopichienpong, exPanupong Tawichasri, exLawan Chanhome, exRattanin Phatcharakullawarawat, exWorapong Singchat, exAttachai Kantachumpoo, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exSunutcha Suntrarachun, exKazumi Matsubara, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "A novel method of caenophidian snake sex identification using molecular markers based on two gametologous genes", Ecology and Evolution, ปีที่ 7, ฉบับที่ 13, กรกฎาคม 2017, หน้า 4661-4669
2017 exTawichasri, P., exLaopichienpong, N., exChanhome, L., exPhatcharakullawarawat, R., exSingchat, W., exKoomgun, T., exPrasongmaneerut, T., inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exSillapaprayoon, S., inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exSuntrarachun, S., exBaicharoen, S., exPeyachoknagul, S., inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Using blood and non-invasive shed skin samples to identify sex of caenophidian snakes based on multiplex PCR assay", Zoologischer Anzeiger, ปีที่ 271, มกราคม 2017, หน้า 6-14
Publish Year National Conference 1
2015 exNararat Laopichienpong, exKazumi Matsubara, exUtadcha Lerdpisitpaisan, exPanupol Twilprawat, exSunutcha Suntrarachun, exLawan Chanhome, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Sequence variation and comparison of snake gametologous genes, CTNNB1 and WAC for development of molecular sexing PCR based marker.", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19, 15 - 17 กรกฎาคม 2015, ราชอาณาจักรกัมพูชา