การพัฒนาระบบบำบัดแบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมสำหรับบำบัดทีเคเอ็นจากน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์ไนโตรเจนสูงโดยใช้ถ่านไม้ไผ่

Publish Year National Journal 2
2020 exสุวนันท์ เทศทอง, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การส่งเสริมกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพในแหล่งน้าเสียชุมชนที่มีไนโตรเจนสูง โดยเพิ่มแหล่งคาร์บอนภายนอก", วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 12, ฉบับที่ 24, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 211-222
2015 inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดน้ำเสียโรงงานผักกาดดองโดยใช้หินปูนลดความเป็นกรดร่วมกับระบบหญ้ากรองน้ำเสียและพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ", วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 3-21