เศรษฐศาสตร์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2021 inดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Research and Development Intensity and Technological Capacity in Agriculture: A Case of Corn Seed Industry in Thailand", Asian Biotechnology and Development Review, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กันยายน 2021, หน้า 5-31
2020 inดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thailand's maize seed market structure, conduct, performance", Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, หน้า 1-15
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Growers’ participation in maize seed production contracts in Thailand", 63rd AARES Annual Conference, 12 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2019, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ต้นทุนผลตอบแทนของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมภายใต้พันธสัญญาในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 - 31 พฤษภาคม 2017, ชุมพร ชุมพร ประเทศไทย