การศึกษาสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMEs ไทยในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและตะวันตก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ปี 2558