การพัฒนาเซนเซอร์โดยใช้วัสดุนาโนสำหรับตรวจจับไอระเหยของระเบิด

Publish Year International Journal 2
2017 exAmpaiwan Marutaphan, exYotsarayuth Seekaew, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Self-Consistent Charge Density Functional Tight-Binding Study of Poly(3,4-ethylenedioxythiophene): Poly(styrenesulfonate) Ammonia Gas Sensor", Nanoscale Research Letters, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2017, หน้า 90
2015 exPranlekha Traiwatcharanon, exKriengkri Timsorn, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Effect of pH on the green synthesis of silver nanoparticles through reduction with Pistiastratiotes L. extract", Advanced Materials Research, ปีที่ 1131, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2015 - มกราคม 2016, หน้า 223-226
Publish Year International Conference 4
2015 exKriengkri Timsorn, exPranlekha Traiwatcharanon, exPanida Lorwongtragool, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Inkjet Printing of PEDOT:PSS and Carbon Nanotubes-PEDOT:PSS Composites as Sensing Layers of Room-Temperature Ammonia Sensors", International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT2015), 28 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2015, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2015 exJaruwan En-on, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Effect of phosphor layer thickness on the luminance of AC-electroluminescent device", International Conference on Photonics Solutions (ICPS 2015), 6 - 8 กรกฎาคม 2015, หัวหิน เพชรบุรี ประเทศไทย
2015 inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Development of mobile olfaction system based on nanostructured gas sensors", The 11th Asian Conference on Chemical Sensors (ACCS2015), 16 - 18 พฤศจิกายน 2015, ปีนัง มาเลเซีย
2014 exJ. En-on, exC. Sriprachuabwong, exA. Tuantranont, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Flexible alternating current electroluminescent display: Study of parameters on light emission", the 2014 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-2014), 14 - 17 พฤษภาคม 2014, นครราชสีมา นครราชสีมา ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 exPranlekha Traiwatcharanont, exKriengkri Timsorn, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Effect of pH in the green synthesis of silver nanoparticles through reduction with Pistia stratiotes L. extract", The 4th Thailand International Nanotechnology Conference (NanoThailand 2014), 26 - 28 พฤศจิกายน 2014, อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย