โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา