โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา