การศึกษาแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมการดำเนินงานท่าอากาศยานภูมิภาค