ความแตกต่างของสับปะรดกลุ่มควีนต่ออาการสะท้านหนาว

Publish Year National Conference 2
2016 exปริฉัตร? บัวบาน, inนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารพืชและการสูญเสียน้ําหลังการเก็บรักษากับสีเนื้อส้มโอพันธุ์ทองดี", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 2 - 3 มิถุนายน 2016, เชียงราย ประเทศไทย
2016 exศุภพจี จันทร์เมือง, inนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการชักนําการออกดอกด้วยเอทิฟอนต่อการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลสับปะรด", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 2 - 3 มิถุนายน 2016, เชียงราย ประเทศไทย