การศึกษาประเภทและสาเหตุของการแปลผิดในการแปลของนักแปลมือใหม่

Publish Year International Journal 1
2017 inนายพัฒนพงศ์ วงศ์เรณู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Errors in translation made by English major students: A study on types and causes", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 117-122