โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการเรียนรู้ภาษาเพื่อเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยการใช้กลวิธีการอ่านโครงสร้างของบทอ่าน