ผลกระทบของการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผลการดาเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจากมีการประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 26000