การใช้วิธีการด้านคลังคำในการสอนภาษาอังกฤษของผู้สอนภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The lexical approach as known and utilized by Thai EFL teachers", International Journal of English Language Education, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน - ตุลาคม 2016, หน้า 17-32