ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางด้านการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET100