ความสามารถของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาวในประเทศไทย