ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป : กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร