การเปรียบเทียบชนิดของน้ำตาลที่ใช้ในสารละลายน้ำเชื้อสูตรNSRTC4 ต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์สุกร