ค่าความเข้มข้นตำ่สุดของยาต้านจุลชีพที่ยับยั้งซัลโมเนลลาที่แยกจากสัตว์ปีกในไทย