การเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีของเบย์เซียนและวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุดสำหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย