โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน

Publish Year National Conference 2
2010 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวดวงนภา วานิชสรรพ์, "การประยุกต์ใช้แบบจำลองชลศาสตร์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสร้างแผนที่น้ำท่วมในลุ่มน้ำวัง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15 , 14 พฤษภาคม 2010, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
2008 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ RMA-10 ในการจำลองการไหลแบบ 2 มิติของแม่น้ำ Katherine ประเทศออสเตรเลีย", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 9 ธันวาคม 2008, Nakornpathom นครปฐม ประเทศไทย