การจัดการแมลงศัตรูปาล์มนำ้มันในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยวิธีการควบคุมแบบผสมผสาน