ผลของไฮโตรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อดัชนีความขาวและความแข็งแรงของเปลือกข้าวโพด

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.วัลภา แต้มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่าดัชนีความขาวและความแข็งแรงของเปลือกข้าวโพด", วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 9, ฉบับที่ 17, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 127-136