การคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นและการทุจริตในการปล่อยกู้ของธนาคาร

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "Can shareholder rights protection reduce corruption in lending?", International Journal of Monetary Economics and Finance, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2015, หน้า 178-190
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "Can Shareholder Rights Protection Reduce Corruption in Lending?", SIBR-RDINRRU 2014 Hong Kong Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, 28 กันยายน 2014, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง