สมการฟังก์ชันและฟังก์ชันเลขคณิต

Publish Year International Journal 4
2019 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exSuriyacharoen, W., "Solution of a general pexiderized permanental functional equation", Proceedings of the Indian Academy of Sciences: Mathematical Sciences, ปีที่ 129, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019
2018 exJ. Tongsomporn, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, "A stability result about a functional equation of Drygas on an Abelian group", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1132, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2018, หน้า 2-9
2015 exJittinart Rattanamoong, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exTuangrat Chaichana, "Generalized folding lemmas in the field of formal series and their applications", Integers, ปีที่ 15, ฉบับที่ A19, สิงหาคม 2015, หน้า 1-30
2015 exNarakorn Kanasri, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exTawat Changphas, "Some quadratic irrationals with explicit continued fraction and Engel series expansions", Studia Scientarium Mathematicarum Hungarica , ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, กันยายน 2015, หน้า 316-326
Publish Year National Journal 1
2018 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, inนางสาวอังคณา ศรีพยัพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Lower bound for p-adic exponential polynomials evaluated at some integer points", Current Applied Science and Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 66-74