การพัฒนาขั้วโฟโตอาโนดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงสังกะสีออกไซด์

Publish Year International Journal 3
2016 inดร.ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภเดช สุจินพรัหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "KOH Treatment of Photoanode on Photovoltaic Properties of ZnO Based Dye-sensitized Solar Cell", Key Engineering Materials, ปีที่ 675-676, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2016, หน้า 577-580
2015 inดร.ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภเดช สุจินพรัหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Improvement of Photoanode Performance for Enhanced Efficiency in Dye-sensitized Solar Cell", Advanced Materials Research, ปีที่ 1125, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2015, หน้า 45-49
2015 inดร.ศุภเดช สุจินพรัหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Additive SnO2-ZnO composite photoanode for improvement of power conversion efficiency in dye-sensitized solar cell", Procedia Manufacturing, ปีที่ 2, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2015, หน้า 108-112