การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านสภาพแวดล้อมเสมือนจริง สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก.