การพัฒนาพอลิเมอร์ชีวภาพและการสังเคราะห์พอลิเมอร์สำหรับประยุกต์ใช้ด้านชีวการแพทย์