การพัฒนารูปแบบห้องปฏิบัติการทางสังคมของสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "Social Laboratory: A model in the field of Human and Community Resource Development (HCRD) at the Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus", International Symposium on Education and Social Sciences (ISESS 2016) , 13 - 15 กันยายน 2016, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 1
2015 exบัณฑิต ทองสงฆ์, exยุทธนา กาเต็ม, exเสกสรรค์ สนวา, exสุธานี มะลิพันธ์, exกฤษฎา สิริพัฒนโชติกุล, exรจนา นิลมานนท์, exวิภานันท์ ม่วงสกุล, exบวร ทรัพย์สิงห์, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุกลักษณ์ อธิคมสุวรรณ, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการเรียนรู้ในการทำศาลพระภูมิของชุมชนห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย