การศึกษาต้นทุนการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล