การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่รุก AEC