การสกัดโพลีแซคคาร์ไรด์แบคทีเรียสร้างโพลีแซคคาร์ไรด์และการนำไปประยุกต์ใช้

Publish Year International Journal 1
2015 exNadanong Seeob, exWeeranuch Lang, exYasuyuki Hashidoko, exAtsuo Kimura, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Discovery of Novel Enormous Extracellular Polysaccharide (MCC EPS) from WaxyCorn Rhizobacteria; Mitsuaria chitosanitabida strain CKP4/1 Phere", Advances inEnvironmental Biology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 26, พฤศจิกายน 2015, หน้า 38-46
Publish Year International Conference 1
2015 exนางสาวนาฎอนงค์ สีอูบ, exํWeeranuch Lang, exYasuyuki Hashodoko, exAtsuo Kimura, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Discovery of Novel Enormous Extracellular Polysaccharide (MCC EPS) from WaxyCorn Rhizobacteria; Mitsuaria chitosanitabida strain CKP4/1 Phere", International Conference on Environmental, Engineering and Biological Science (ICEEBS2015), 10 - 11 พฤศจิกายน 2015, โฮจิมิน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 1
2020 exพุฒิไนย เวชกามา, exนันธิกาญ จ้อยร่อย, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทนโลหะหนักของแบคทีเรียสร้างพอลิเมอร์ชีวภาพและการตรึงเซลล์บนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย