การปรับกระบวนทัศน์ตามแนวคอนสตรักชันนิซึมของครูเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูยุคใหม่

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ศศิธร โสภารัตน์ , exดร.สุทธิดา จำรัส , "การปรับกระบวนทัศน์ตามแนวคอนสตรักชันนิซึมของครูเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ ฉบับสังคมศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 470-481
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Roles of ICT in Science Curriculum Development Course: Project-Based Learning (PBL)", International Conference of Science Educators and Teachers (ISET) , 3 - 5 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย