โครงการประมวลกลยุทธ์การสร้างพันธุ์หญ้าของโอกินาวาเพื่อขยายการผลิตโคเนื้อ