การทนทานต่อสภาพแห้งและความสามารถในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวงอก